อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครูเสริมสร้างความตระหนักเท่า

admin2

อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครูเสริมสร้างความตระหนักเท่าทันภัยค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ หวังขยายผลพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ วันที่(23 มีนาคม 2566) นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างความตระหนักเท่าทันภัยค้ามนุษย์รูปแบบใหม่” ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมีครูที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน วิทยากรจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และวิทยากรจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการป้องกันและการรับมือภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้ปลอดภัย ไม่ถูกล่อล่วงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ แจ้งเบาะแส รวมทั้งขอความช่วยเหลือในกรณีประสบเหตุได้ ครูจึงมีบทบาทสำคัญที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อป้องกันภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบต่างๆได้

Next Post

อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครู สู่การยกระดับการเก็บข้อมูลผู้

Post Views: 131 อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครู สู่การยกระดับ […]

ข่าวภูธร