23 พ.ย.65 เวลา10.30 น.นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธาน

admin2

23 พ.ย.65 เวลา10.30 น.นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ประธานแถลงข่าวการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566-2567 (วาระ 2 ปี) กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จำกัด ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ คณะเจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และสื่อมวลชนทุกแขนง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ได้บริหารงานมาครบวาระ 2 ปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้จะมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ทุก 2 ปีต่อครั้ง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ชุดใหม่ ปี 2566-2567 สหกรณ์ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการดังนี้ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ประกาศหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประกาศเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละหน่วย และประกาศเกี่ยวกับสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งได้ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่สังก้ดหน่วยเลือกตั้งและสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ ได้ทราบโดยทั่วกันตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ กำหนดให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีสมาชิก จำนวน 35 คนต่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์1คน ปี 2566-2567 สหกรณ์จะมีผู้แทนสมาชิกจำนวน 474 คน มีสมาชิกจำนวนมากถึง 18,000 กว่าคน
คณะกรรมการสหกรณ์เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08 .30 น.-16.30 น. หอประชุมปทุมมณีเทวา กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.-16.30 น.
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายปิยะ กล่าวต่อว่า ในปี 2566 จะมีการเลือกตั้งประธานกรรมกาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ว่างอีก 7 เขตๆละ1คน เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตอำเภอเมือง 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตอำเภอเมือง2 เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเขื่องในและอำเภอดอนมดแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเขมราฐ-อำเภอนาตาล-อำเภอโพธิ์ไทร เขตเลือกตั้งที่7อำเภอศรีเมืองใหม่-อำเภอโขงเจียม-อำเภอสิรินธร เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่13อำเภอน้ำยืน-อำเภอน้ำขุ่น-อำเภอทุ่งศรีอุดม ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง 7 เขต ในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2565 เวลา08.30น.-16.30น. ทุกวันที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จะดำเนินเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 25มกราคม 2566 จะได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและขออนุมัติจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกต่อไป นายปิยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแจ้งข่าวดีมายังสมาชิกทราบว่าได้รับเงินชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 51 ตามคำพิพากษาจำนวน19,200,000บาท ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จะทำให้คณะกรรมการชุดที่ 51 ไม่มีภาระผูกพันใดๆกับสหกรณ์ในโอกาสสุดทัายนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่าน เพื่อนร่วมงาน ทุกคนที่ช่วยกันทำงานเพื่อสมาชิกสหกรณ์ของเราด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดไป

สมเดช ทองปัน รายงาน

Next Post

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร มือปืนดักซุ่ม

Post Views: 186 น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุก […]

ข่าวภูธร